icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Курулуш башкармалыгы

Байланыш маалыматтары

Начальник Управления: Амираев Максат Абдурасулович
0 (312) 31 31 29

Негизги максаттар:

-Турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү

-турак жай-коммуналдык чарба чөйрөсүндө сунуштарды, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана программаларды ишке ашырууну иштеп чыгат

-турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгат, турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүүгө инвестицияларды тартуу максатында иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат

-турак жай-коммуналдык чарба маселелерине тиешелүү башка мамлекеттик органдар тарабынан даярдалган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды даярдайт;

-аналитикалык маалыматтарды даярдоо боюнча иштерди жүргүзөт жана турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана жакшыртуу маселелери боюнча сунуштарды даярдайт

-республиканын региондорунда турак-жай чөйрөсүнүн абалына мониторинг жана талдоо жүргүзөт;

-турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин техникалык-экономикалык негиздемесин кароого катышат жана методикалык жардам көрсөтөт, көп батирлүү турак үйлөрдү башкарууга жана күтүүгө кирешелерди жана чыгашаларды талдайт, алардын наркын төмөндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

-турак жай-коммуналдык чарба ишинин чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты ишке ашырат,

республиканын аймагында заманбап технологияларды, жабдууларды жана механизация каражаттарын киргизүүгө өбөлгө түзөт, турак жай-коммуналдык чарба уюмдарынын жана ишканаларынын алдыңкы тажрыйбаларын республиканын региондору боюнча жайылтат

өз компетенциясынын чегинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана турак жай - коммуналдык комплексинин башка уюмдарына уюштуруучулук жана методикалык жардам көрсөтөт

түзүлүүчү турак жай менчик ээлеринин шериктиктеринин, турак жай, турак жай курулушунун, башка адистештирилген кооперативдердин, көп кабаттуу үйлөрдү башкаруу боюнча кызмат көрсөтүүчү башкаруучу компаниялардын санына жана сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзөт, алардын жетекчилери менен өз ара аракеттенет;

өз ыйгарым укуктарынын алкагында жарандардын суроо-талаптары боюнча маалымат берет, турак жай кызматтарын көрсөтүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик стандарттар жөнүндө турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу боюнча түшүндүрмөлөрдү жана сунуштарды берет;

-Агенттикке келип түшкөн Башкармалыктын иш чөйрөсүнө тиешелүү материалдарды, каттарды, даттанууларды жана кайрылууларды карайт, алар боюнча чечимдерди кабыл алат жана жетекчиликке тиешелүү сунуштарды киргизет

-Ош жана Жалал-Абад облустарын туруктуу өнүктүрүү жана Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин ишин координациялайт


Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

14. Осуществляет координацию в области разработки государственных технических регламентов, разработки и утверждения строительных норм и правил в сфере архитектурно-строительной деятельности, стандартов, инженерно-геологических изысканий, строительства, строительных материалов, изделий и конструкций, развития жилищно-коммунального хозяйства 

15. Осуществляет мониторинг за деятельностью подведомственных подразделений Госстроя;

16. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов и других документов в сфере строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства;

17. Осуществляет координацию и регулирование теоретических и экспериментальных исследований в сфере строительства, разработки строительных конструкций, материалов и изделий;

18. Оказывает помощь в осуществлении нормативно-методического обеспечения в сфере обследования зданий и сооружений жилищно-гражданского и производственного назначения, а также инженерно-технической инфраструктуры;

19. Осуществляет мониторинг деятельности по выполнению функции «Единого заказчика» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов: социально-культурного и бытового назначения, образования, здравоохранения, промышленно-гражданской и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, финансируемых за счет государственных средств, грантов, кредитов и международных проектов;

20. Участвует в разработке и реализации государственных программ, и инвестиций в сфере строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, также в формировании и реализации научно-технических и опытно-конструкторских работ этих программ и формировании перечня объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта для государственных целей, осуществляет контроль за их реализацией;

21. Организует и участвует в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах установленной сферы деятельности Госстроя, в том числе целевых и ведомственных программ, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение реализации законодательства Кыргызской Республики об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

22. Участвует в разработке предложений по совершенствованию современной модели учебно-воспитательного процесса в строительных, инженерных высших учебных заведениях республики, с использованием в комплексе практики проектирования, теоретических занятий, творческих дискуссий на базе широкого обмена достижениями отечественной и зарубежной практики;

23. Проводит мониторинг и анализ состояния строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства;

24. Проводит мониторинг и координацию реализации программ стимулирования развития жилищного строительства;

25. Координирует научно-исследовательские, проектно-технологические и конструкторские работы в курируемых сферах деятельности и обеспечивает внедрение их результатов.

26. Готовит заключения к проектам нормативных правовых актов, касающихся вопросов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подготовленных и внесенных иными государственными органами;

27. Осуществляет работу по подготовке аналитической информации, готовит предложения по вопросам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства;

28. Участвует в рассмотрении технико-экономических обоснований в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

29. Участвует в разработке методических материалов и расчетов по оказание услуг в сфере строительства и ЖКХ;

30. Способствует внедрению на территории республики современных технологий, оборудований и средств механизации, распространяет по регионам республики передовой опыт строительных организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

31. Оказывает в пределах своей компетенции организационную и методическую помощь государственным органам и органам местного самоуправления, и другим организациям строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса;

32. Ведет мониторинг и анализ качества и количества создаваемых строительных, жилищных, жилищно-строительных, иных специализированных кооперативов, товариществ собственников жилья, управляющих компаний, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами, ведет взаимодействие с их руководителями;

33. Предоставляет гражданам по их запросам информацию в рамках своих полномочий, дает разъяснения и рекомендации по применению законодательства Кыргызской Республики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

34. Рассматривает поступающие в Госстрой материалы, письма, жалобы и обращения, касающиеся сферы деятельности управления, принимает по ним решения и вносит соответствующие предложения руководству;

35. Осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.