icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Курулуштагы сертификациялоо боюнча республикалык борбордун

Байланыш маалыматтары

Курулуш республикалык атестациялоо борбору


Борбордун максаты

Борбордун максаты курулуш материалдарынын, буюмдардын жана конструкциялардын коопсуздугун жогорулатууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.


Борбордун милдеттери

Борбордун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– курулуш материалдарынын, буюмдардын жана конструкциялардын техникалык регламенттердин талаптарына, стандарттардын жоболоруна, эрежелердин топтомуна же келишимдердин шарттарына шайкештигин тастыктоо боюнча иштерди жүргүзүү;

– курулуш материалдарына, буюмдарга жана конструкцияларга сыноо жүргүзүү;

– тармактын адистеринин квалификациясын жогорулатуу;

– юридикалык жана жеке жактарды маалыматтык жактан колдоо жана кызмат көрсөтүү.

Борбордун функциялары

Борбор жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларын ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

– шайкештикти баалоо боюнча, курулуш материалдарын, буюмдарды жана конструкцияларды сертификаттоо боюнча иштерди жүргүзүүгө аккредитация алуу маселелери боюнча аккредитациялоого ыйгарым укуктуу орган менен бирге өз ара аракеттенет;

– сыноо жүргүзүү үчүн сертификатталуучу продукцияларды тандап алууну ишке ашырат;

– сертификатталуучу продукцияга сыноо жүргүзүү үчүн аккредиттелген сыноо лабораторияларын пайдаланат;

– шайкештик сертификаттарын берет;

– курулуш материалдарына, буюмдарга жана конструкцияларга сыноо жүргүзөт;

– берилген шайкештик сертификаттарынын реестрин жүргүзөт;

2) координациялоо жана контролдоо функциялары:

– сертификаттоо объекттерине инспекциялык контролду ишке ашырат (эгерде мындай контрол тиешелүү сертификаттоо схемасында каралган болсо);

– берилген шайкештик сертификаттарынын колдонулушун токтотот же жокко чыгарат;

– Кыргыз Республикасынын аймагына алып келинген курулуш материалдарынын, буюмдардын жана конструкциялардын шайкештигин тастыктоонун жыйынтыгын таануу боюнча иштерди жүргүзөт;

– аккредитация алуу маселелери боюнча сыноо лабораторияларын аккредитацияга атайын ыйгарым укуктуу орган менен бирге өз ара аракеттенет;

– сыноо протоколдорун берет;

3) колдоо функциялары:

– курстардын программаларын жана тестирлөө ыкмаларын иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине (мындан ары – КРӨМА) бекитүүгө берет;

– инженердик-техникалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча иш жүргүзөт;

– адистерди окутууну жана кайрадан даярдоону жүргүзөт.

– тармактын техникалык жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу боюнча сунуштарды КРӨМАга киргизет;

– тармактын (техникалык регламенттердин, стандарттардын, эрежелердин топтомунун ж.б.) регламенттештирүүчү техникалык документтердин долбоорлорун иштеп чыгат жана карайт.

– тармакта колдонулуучу ченемдик укуктук, техникалык документтердин (техникалык регламенттердин, стандарттардын, эрежелердин топтомунун ж.б.) фондун түзөт;

– тармакта колдонулуучу ченемдик укуктук, техникалык документтер жөнүндө кызыкдар жеке жана юридикалык жактарга маалымат берет;

– долбоорлоону, имараттардын жана курулмалардын конструкцияларынын техникалык абалын изилдөөнү, ошондой эле аларга мониторинг жүргүзүүнү ишке ашырат;

– ишканалар, уюмдар, мекемелер менен кызматташат, аларды жана өз алдынча адистерди Борбордун иш чөйрөсүндө эксперттик жана башка иштерди аткарууга жана жүргүзүүгө тартат;

– сертификаттоо жүргүзүү тартиби жөнүндө арыз берүүчүгө маалымат берүүнү камсыздайт;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды ишке ашырат.