icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Лицензиялоо жана сертификаттоо бөлүмү

Байланыш маалыматтары

Бөлүм башчы: Рыскулбек уулу Талант
0 (312) 31 30 28

негизги максаттары:
— курулуш ишин лицензиялоо системасын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды, тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;
— курулуш тармагынын адистерин сертификациялоо системасын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды жана тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

шаар куруу ишмердигин жүргүзүүгө лицензияларды, курулуш тармагынын адистерине квалификациялык күбөлүктөрдү берүү үчүн материалдарды даярдайт;

лицензиялоочу субъекттер тарабынан лицензиялык талаптардын аткарылышын контролдойт;
берилген лицензиялардын жана квалификациялык сертификаттардын реестрин жүргүзөт;

— квалификациялык сертификаттарды жокко чыгаруу жана квалификациялык сертификаттарды берүүдөн баш тартуу жөнүндө материалдарды даярдайт;
— берилген документтерди жана материалдарды кароо, аңгемелешүүлөрдү өткөрүү жана өтүнмө ээсинин же адистердин кесиптик жана ишкердик сапаттарын текшерүү үчүн эксперттик комиссиялардын курамын бекитүү жөнүндө Агенттиктин чечимдеринин долбоорлорун даярдайт;
квалификациялык аттестацияны өткөрүү үчүн зарыл болгон уюштуруучулук, методикалык жана башка документтерди иштеп чыгат;

— материалдарды кароо, эксперттик комиссиялардын жыйналыштарын өткөрүү, тестирлөө жана квалификацияны жогорулатуу курстарынан өтүү үчүн жыйымдардын өлчөмүн аныктоо жана аларды эсептөө тартибин аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;

курулуш тармагынын адистеринин берилген жана жокко чыгарылган лицензиялары жана квалификациялык сертификаттары боюнча маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдайт;

— аттестациялык-эксперттик комиссиялардын ишин уюштурат;
КМШ өлкөлөрүнүн аймагында берилген лицензияларды жана квалификациялык сертификаттарды белгиленген тартипте таануу жөнүндө материалдарды даярдайт;
— имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана (же) буу казандарынын, жылытуу системаларынын жана ысык суу менен жабдуунун энергетикалык натыйжалуулугуна мезгил-мезгили менен мониторинг жүргүзүү жаатында адистерди даярдоону, квалификациясын жогорулатууну жана алардын мамлекеттик квалификациясын аттестациялоону уюштурат;

— аттестацияланган адистердин реестрин жүргүзөт;
— имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча;
— казандардын, жылытуу системаларынын жана ысык суу менен камсыздоонун энергетикалык натыйжалуулугуна мезгил-мезгили менен мониторинг жүргүзүү боюнча;


Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

4.1 Подготавливает предложения и принимает участие в разработке и пересмотре нормативных и правовых документов по лицензированию и квалификационной сертификации 

4.2. Проводит консультации с заявителями на получение лицензии на осуществление строительной деятельности и квалификационных сертификатов.       

4.3. Рассматривает в установленном порядке представленные заявителями материалы на получение лицензии на осуществление строительной деятельности и сведения от соискателей на получение государственных квалификационных сертификатов.

4.4. Готовит документы для выдачи лицензий и квалификационных сертификатов или мотивированного отказа в их выдаче или аннулировании, ведет учет бланков и корешков выданных лицензий и квалификационных сертификатов.

 4.5. Готовит материалы о признании в установленном порядке лицензий, выданных на территории СНГ, изучает опыт лицензирования и квалификационной сертификации стран СНГ и дальнего зарубежья. 

 4.6. Ведет реестры выданных, аннулированных, приостановленных лицензий и квалификационных сертификатов.

 4.7. Подготавливает при необходимости информацию по запросам государственных и контролирующих органов Кыргызской Республики, подведомственных организаций, осуществляющих архитектурно-строительный надзор.

4.8.  Принимает участие в разработке и пересмотре нормативных документов по лицензированию и квалификационной сертификации.

4.9. Осуществляет сбор информации по лицензированию и квалификационной сертификации в базу данных. Проводит работу по совершенствованию программы по управлению базой данных.

 4.10. Подготавливает предложения и принимает участие в разработке и пересмотре нормативных и правовых документов по лицензированию и квалификационной сертификации.