icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Архитектура жана техникалык ченемдөө башкармалыгы

Байланыш маалыматтары

Начальник отдела, Керимкулова Адилай Турсуналиевна
0 (312) 31 29 80

 - шаар куруу процессин регламенттөөчү техникалык регламенттердин (мыйзамдардын, Өкмөттүн токтомдорунун), стандарттардын, эрежелердин топтомдорунун, башка техникалык документтердин долбоорлорун иштеп чыгат;

- техникалык жөнгө салуу жаатында эл аралык кызматташуу байланыштарын түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат

- курулуш тармагындагы техникалык регламенттердин, эрежелер топтомунун, стандарттардын, анын ичинде региондук жана эл аралык стандарттардын жана башка техникалык документтердин аткарылышына байкоо жүргүзөт

- КМШ өлкөлөрүнүн курулуш иштеринде кызматташуу боюнча Өкмөттөр аралык кеңештин материалдарын даярдайт

- Курулуш ишинде кызматташуу боюнча Өкмөттөр аралык кеңештин алкагында КМШга катышкан мамлекеттердин курулуш башкаруу органдары менен иш тартибинде кызматташат;

- Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институтунун жана Курулушта сертификаттоонун республикалык борборунун ишине жетекчилик кылат жана координациялайт;

- кайрылууларды карайт жана Агенттиктин борбордук аппаратында жетекчилик кылган органдардын сунуштарын илгерилетет

- курулуш жаатында улуттук стандарттардын, эрежелер топтомунун эл аралык жана региондук стандарттарга шайкеш келишин камсыз кылат

- ченемдик документтердин долбоорлоруна, анын ичинде курулуштагы стандартташтыруу, техникалык ченемдештирүү жана шайкештикти баалоо боюнча мамлекеттер аралык илимий-техникалык комиссиянын линиясы боюнча иштелип чыккан долбоорлорго экспертиза жүргүзүүнү камсыз кылат;

- техникалык документтерди жана иштеп чыгуунун, өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн, бекитүүнүн, колдонууга киргизүүнүн тартибин белгилөө жана кайра кароо боюнча сунуштарды киргизет;

- курулуш жаатындагы техникалык регламенттер, стандарттар, эрежелер топтому жана башка техникалык документтер боюнча маалыматтык базаны жүргүзөт; тиешелүү маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдайт

- курулуш жаатында Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан эл аралык жана региондук стандарттар боюнча маалыматтык базаны жүргүзөт; тийиштүү маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдайт;

- жумушчу тартипте техникалык жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган менен өз ара аракеттенет;

- Коллегиянын, Шаар куруу жана Техникалык кеңештердин жыйналыштарына чыгаруу үчүн техникалык жөнгө салуу маселелерин түзөт

- Агенттик кабыл алган стандарттардын жана эрежелер жыйнагынын жоболорун түшүндүргөн тегерек каттардын долбоорлорун даярдайт

- энергиянын натыйжалуулугу жаатында мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча иштердин программаларын иштеп чыгат.

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн жана имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун класстарын аныктоо боюнча эрежелердин долбоорлорун иштеп чыгат;

-мамлекеттик реестрди жүргүзөт:

-имараттардын энергетикалык сертификаттары;

-буу казандардын, жылытуу жана ысык суу менен камсыз кылуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо жөнүндө отчеттор

- Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык комплексинде бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыз кылуу жана ишке ашыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана (же) буу казандардын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо боюнча иштердин натыйжалары жөнүндө жыл сайын отчетторду даярдайт;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган долбоорлорду даярдоо боюнча ишти координациялайт

- сунуштарды иштеп чыгат, техникалык регламенттерди кабыл алуу жөнүндө эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгат


Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:


– организация разработки проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и архитектуры, реализации государственной политики в архитектурно-градостроительной деятельности;

– координация за работой территориальных органов по разработке и выдаче документации на проектирование и строительство объектов недвижимости;

– координация за деятельностью подведомственных в организации работ по разработке градостроительных документаций и их соответствующих разделов;

– организация рассмотрения на Градостроительных советах - градостроительной и иной проектной документации объектов;

– организация работ территориальных органов по реализации государственных программ в области архитектурно-градостроительной деятельности; 

– выработка предложений по оптимизации и усовершенствованию выдаваемой документации на проектирование и строительство объектов недвижимости;

– рассмотрение проектных документаций, разработанных территориальными органами и проектными организациями, и подготовка по ним соответствующих предложений;

– участвует в формировании и реализации разделов научно-технических и опытно-конструкторских работ;

– соблюдает требования нормативных правовых актов Кыргызской Республики о градостроительной деятельности;

– осуществляет международное сотрудничество в области архитектурно-градостроительной деятельности;

– создает информационную базу, базу данных по основным направлениям деятельности;

разрабатывает и согласовывает нормативные правовые акты в 

сфере архитектурно-градостроительной деятельности;

участвует в судах по курируемым направлениям;

– рассмотрение писем, жалоб и обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций по вопросам, относящимся к компетенции управления и подготовка соответствующих ответов и разъяснений.


4.2. Сектор технического нормирования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:


–  вносит предложения по совершенствованию технических регламентов в сфере архитектурно-градостроительной деятельности;

– организует и принимает участие в разработке технических регламентов, сводов правил, стандартов и другой нормативно-технической документации, в том числе региональных и международных стандартов в строительной отрасли;

– устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов в области строительства, по согласованию с другими исполнительными органами, в компетенцию которых включены данные вопросы, если иное не предусмотрено законодательством;

– участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и реализует государственную политику в архитектурно-градостроительной деятельности и деятельности жилищно-коммунальных хозяйств;

– участвует в реализации государственных программ в области архитектурно-градостроительной деятельности;

– участвует в формировании и реализации разделов научно-технических и опытно-конструкторских работ этих программ;

– принимает участие в разработке документов в области архитектурно-градостроительной отрасли и обеспечивает их согласование;

– подготавливает заключения по проектам нормативных правовых актов, подготовленных другими государственными органами, в пределах компетенции отдела;

– участвует в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий;

– соблюдает требования нормативных правовых актов Кыргызской Республики о градостроительной деятельности;

– осуществляет международное сотрудничество в области архитектурно-градостроительной деятельности;

– осуществляет комплектование, хранение и учет архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности;

– создает информационную базу, банки данных по основным направлениям деятельности;

– предоставляет информацию заинтересованным лицам в сфере архитектурно-градостроительной деятельности в части технического регулирования, норм и стандартов;

– оказывает информационно-методическую помощь по вопросам применения технических регламентов и нормативных технических документов.