icon__chevron-right icon__clock icon__file icon__log-out.svg icon__map-pin icon__phone icon__plus icon__search Ресурс 1 Ресурс 2

Адам ресурстар башкармалыгы

Байланыш маалыматтары

Башкармалыктын башчысы: Жумакеева Нура Турсункуловна
0 (312) 61 04 54

Негизги максаттар:

-эмгек мыйзамдарын жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат

-Агенттиктин системасында кадрлардын алмашуусун минималдаштырууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-ведомстволук жана аймактык органдарда гендердик тең укуктуулук предметине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына мониторинг жүргүзөт

-Агенттиктин системасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин системасында иштөө үчүн мыкты бүтүрүүчүлөрдү тартуу максатында орто техникалык жана жогорку окуу жайлары менен иш тартибинде кызматташат

-Агенттиктин аттестациялык-конкурстук комиссиясынын ишин уюштурат;

-Агенттиктин Коллегиясынын ишин уюштурат;

-ведомстволук сыйлыктар боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-Агенттиктин ведомстволук жана аймактык органдарындагы кадр маселелеринин чечимдерине, жаңыдан дайындалган жана кызмат боюнча көтөрүлгөн адамдардын квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүнө мониторинг жүргүзөт;

-бир жерде аймактык органдын жетекчисинин кызмат ордун беш жылдан ашык ээлеген адамдарды ротациялоо (которуу) боюнча чаралар жөнүндө сунуштарды киргизет

-кадр маселелери боюнча Агенттиктин чечимдеринин долбоорлорун даярдайт;

-борбордук аппараттын кызматкерлери тарабынан Агенттиктин эмгек тартибин сактоосун контролдойт;

-майрамдык иш-чараларды уюштурат;

-борбордук аппараттын бөлүмдөрүнүн сунушу боюнча өргүү графигин түзөт:

-Агенттиктин аппараттык жыйындарынын протоколдорун жүргүзөт;

-Агенттиктин системасынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоого багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин чечимдерин жана Агенттик иштеп чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун расмий тилден мамлекеттик тилге которууну камсыз кылат

-Улуттук статистика комитетине, Тышкы иштер министрлигине, Мамлекеттик кадр кызматына тиешелүү отчетторду даярдайт;

-Т-2 карточкаларын тариздейт;

-мамлекеттик кызматтын стажын аныктоо боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-мамлекеттик кызматчылардын декларацияларын тиешелүү органдарга берүү боюнча иштерди жүргүзөт;

-Агенттиктин ички кадрдык резервине киргизилген адамдар жөнүндө маалыматтык базаны жүргүзөт;

-Агенттиктин борбордук аппаратында иш кагаздарын жүргүзөт;

-Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрүндө жана аймактык органдарында "Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө", "Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө", "Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө", "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышына мониторинг жүргүзөт

-Агенттиктин кызматкерлеринин өздүк делолорун жана эмгек китепчелерин талаптагыдай сактоону камсыз кылат

-талап кылынган жери боюнча (эмгек акысы, иштеген жери ж. б. жөнүндө) справка берет;"

-Агенттик системасынын административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык органдарынын аппараттарынын башкаруу түзүмүн оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин баалоо боюнча комиссиянын ишин уюштурат;

-Агенттиктин борбордук аппаратынын системалык администраторунун ишине жетекчилик кылат.нистратора центрального аппарата Агентства.


Управление осуществляет следующие функции:


1) организация и проведение конкурсов для зачисления в резерв кадров в соответствии законодательством;

2) формирование и ведение резерва кадров;

3) осуществление деятельности по карьерному планированию;

4) организация проведения аттестации служащих;

5) обеспечение первичной оценки (верификация, валидация) сведений, представляемых служащими в декларациях;

6) организация отбора и учета кадров, ведение делопроизводства по кадровым вопросам; подготовка проектов кадровых приказов о назначении, перемещении и освобождении, о командировках, об отпусках работников Центрального аппарата;

7) осуществление деятельности, связанной с обеспечением трудовой дисциплины;

8) организация, подготовка материалов и обеспечение деятельности комиссии по установлению трудового стажа, комиссии по присвоению классных чинов, аттестационной комиссии, комиссии по представлению к Государственным наградам и награждению наградами Госстроя, иных комиссий по кадровым вопросам;

9) внесение предложений по повышению эффективности системы мотивации сотрудников;

10) выработка предложений и реализация схемы ротации служащих;

11) предупреждение, выявление и разрешение конфликта интересов;

12) разработка проектов нормативных правовых актов, типовых договоров и иных документов, регламентирующих курируемую сферу деятельности;

13) разработка системы учета кадров и ведение статистического учета персонала;

14) участие в разработке и совершенствовании организационной структуры и штатного расписания Госстроя;

15) подготовка материалов на сотрудников, представленных к награждению ведомственными и государственными наградами;

16) осуществление персонального и воинского учета сотрудников;

17) выдача справок о трудовой деятельности;

18) оформление, хранение и выдача трудовых книжек, своевременное внесение в них необходимых записей и изменений;

19) формирование и своевременное дополнение личных дел сотрудников;

20) обеспечение в соответствии с законодательством конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах сотрудников;

21) составление и согласование с профсоюзным комитетом графика трудовых отпусков работников по предложениям руководителей управлений, отделов аппарата, графика отпусков руководителей подразделений Госстроя, а также внесение их на утверждение руководству и контроль за их исполнением;

22) внесение руководству Госстроя на рассмотрение и утверждение квалификационных требований и должностных инструкций сотрудников аппарата, руководителей подразделений Госстроя;

23) формирование и передача в архив соответствующих документов, находящихся в ведении управления;

24) введение данных по кадрам и эксплуатация электронных систем АИС «E-Kyzmat»;

25) организация обучения по повышению квалификации работников;

26) проведение оценки деятельности государственных служащих ежемесячно;

27) подготовка сводных отчетов по кадровым вопросам Госстроя в Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

28) осуществление иных функций, определяемых законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.


Сектор осуществляет следующие функции:


29) учет поставленных на контроль актов, поручений;

30) регистрация актов и поручений, поступающих в Госстрой;

31) прием, учет, направление поступающей корреспонденции на рассмотрение руководства Госстроя, управлениям и отделам аппарата и подразделениям Госстроя, отправка исходящих документов;

32) регистрация поручений Госстроя, отправка исходящей корреспонденции с поручениями руководства;

33) проведение сверки состояния исполнения актов, поручений с сотрудниками управлений, отделов аппарата, подразделений Госстроя, мониторинг сроков представления ответов;

34) подготовка и направление управлениям, отделам аппарата еженедельных напоминаний о приближающихся сроках исполнения актов, поручений и других документов;

35) прием, регистрация, учет и рассмотрение обращений граждан, в том числе по электронной почте;

36) организация приема граждан в Общественной приемной директора (далее – Общественная приемная) с участием руководителей и сотрудников аппарата Госстроя,  руководителей подразделений Госстроя; оказание возможного содействия гражданам в решении поднимаемых вопросов, дача разъяснений и рекомендаций;

37) организация личного приема граждан директором;

38) систематизация, анализ обращений граждан, поступающих в Госстрой, а также осуществление контроля за соблюдением сроков представления ответов на них исполнителями в управлениях, отделах аппарата и подразделений Госстроя;

39) функционирование, своевременное обновление компьютерной программы документационного обеспечения  и управления  АСКИД, СЭД;

40) организация проверок по ведению делопроизводства, контроль за соблюдением норм Регламента Госстроя, соблюдением сроков представления ответов на входящую и исходящую корреспонденцию в подразделениях Госстроя;

41) подготовка и внесение руководству Госстроя информационно-аналитических материалов об общем состоянии исполнительской дисциплины в разрезе управлений, отделов аппарата и подразделений Госстроя с выводами и предложениями о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства при исполнении актов, поручений, обращений граждан и других документов;

42) формирование и передача в архив соответствующих документов, находящихся в ведении отдела;

43) организация приема, учета и хранения законченных производством документов Госстроя, обработка и передача архивных документов на государственное хранение;

44) корректорская вычитка проектов нормативных правовых актов, решений Госстроя, документов управлений и отделов аппарата на государственном языке на соответствие нормам и правилам кыргызского языка;

45) регистрация, учет и систематизация решений Госстроя с использованием электронного документооборота СЭД;

46) рассылка решений Госстроя исполнителям;

47) хранение подлинников решений Госстроя;

48) контроль за своевременным представлением соответствующими управлениями, отделами аппарата, подразделениями Госстроя информации по исполнению решений Госстроя;

49) рассмотрение согласно резолюции руководства Госстроя письменных запросов граждан и юридических лиц относительно предоставления архивных копий решений Госстроя, подготовка письменных ответов на них;

50) возврат управлениям, отделам аппарата  в установленном порядке проектов решений Госстроя и иных материалов, внесенных с нарушением Регламента Госстроя;

51) разработка номенклатуры дел;

52) предоставление отчетов: ежеквартальных, полугодовых, за 9 и 12 месяцев по контролю исполнения документов, сравнительные анализы по годам, периодам;

53) участие в организационно-методической и координационной работе по вопросам организации документационного обеспечения.


Специалист по развитию государственного языка:

54) принимает  необходимые меры для функционирования государственного языка в Госстрое;
55)  осуществляет помощь, проведение семинаров по обучению сотрудников Госстроя государственному языку в объеме необходимом для исполнения своих должностных обязанностей;
 56) осуществляет по поручению руководства перевод с официального языка на государственный язык текстов проектов нормативных правовых актов, внутриведомственных актов и иных документов;
57) редактирование текстов документов, составленных на государственном языке;
58) оказание консультативной помощи руководителям подведомственных и территориальных подразделений;
59) распространение учебных пособий по изучению государственного языка, по ведению делопроизводства.